1 1
HOME SERVICES DOCUMENTS PRICE CLIENTS CONTACT
 
   
  NEWS
 
  • Since March 2012, Balkan Biocert Skopje is accredited by the IOAS (International Organic Accreditation Service), headquartered in North Dakota, USA.
ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2012 ГОДИНА
УПАТСТВО ЗА кОРИСНИЦИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2012 ГОДИНА
УРЕДБА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2012 ГОДИНА
  • РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊАТА ЗА ДИРЕКНИ ПАЌАЊА ЗА ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО Е ДО 20-ти ЈУНИ 2012 година.

  • На 07.12.2009 година во службен весник е објавен новиот Македонски закон за органско земјоделско производство (Линк)

 

1

 

 

 

 

 

 
 

   
  PRICE - BALKAN BIOCERT
 

1