1 1
ДОМА УСЛУГИ ДОКУМЕНТИ ЦЕНИ КЛИЕНТИ КОНТАКТ
 
   
  АКТУЕЛНО
 
Во Службен Весник бр.132 од 18 Јули, 2016 објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за органско земјоделско производство.
Консолидирана верзија на Законот за органско ЗП е достапна на нашата веб страна
 
Од Октомври 2015год. Балкан Биосерт Скопје е овластен да врши контроли според Bio Suisse стандардот.
Со тоа Балкан Биосерт Скопје стана единствено сертификациско тело во Република Македонија, чии сертификати се признаени во Швајцарија.
 
- Почитувани,
Законот за органско производство, правилниците и листите кои од него произлегуваат, може да ги најдете на следниот линк: http://www.mzsv.gov.mk/?q=node/185
 
- На 13 февруари 2013 година Балкан Биосерт Скопје го доби признанието од Европската комисија, со кое се потврдува дека системот за контрола и сертификација на органско производство што го спроведуваме е еквивалентен на системот даден во Европската регулатива 834/2007, според која работат сертификациските тела од ЕУ. Со тоа Балкан Биосерт Скопје е ставен на листата на сертификациски тела од трети земји, кои се признаени од страна на ЕК и чиј сертификат е прифатен во сите земји членки на Унијата и пошироко.
Reg 125_2013 2nd list.pdf 

 

 

 

 

 
 

   
  ВАШИОТ НАЈДОБАР ПАРТНЕР ЗА КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА - БАЛКАН БИОСЕРТ
 

Балкан Биосерт Подружница Скопје е прво акредитирано и овластено тело за Контрола и Сертификација на органско производство, преработки и промет, кое работи со одлично обучен, квалификуван и високо професионален персонал и нуди квалитетни и достапни услуги за сите заинтересирани органски производители, преработувачи и трговци.

Балкан Биосерт Подружница Скопје е акредитирано од страна на Институтот за Акредитација на Република Македонија, а овластено од страна на Министерството за Змјоделство, Шумарство и Водостопанство на РМ.

Балкан Биосерт Подружница Скопје е производ на меѓународно партнерство чија цел беше да одговори на потребите наМакедонските органски оператори. Проектните партнери FiBL (Научен Институт за Органско Земјоделие, Швајцарија) и IMO (Институт за Пазарна Екологија, Швајцарија) обебедуваат техничка помош на Балкан Биосерт Подружница Скопје, со што гарантираат професионализам и национално и меѓународно признание на компанијата. Од јануари 2008 година, балканБиосерт Подружница Скопје
е финансиски независна компанија.

Балкан Биосерт Подружница Скопје врши Контрола и Сертификација во следниве области: растително производство, сточарство, пчеларство, собирање на диворастечки, преработка и трговија со органски производи во земјата и странство, а во согласност со во моментов правосилни национални и меѓународни регулативи, правила и законски побарувања.

Балкан Биосерт Подружница Скопје е Подружница на Балкан Биосерт ООД, со седиште во градот Пловдив-Бугарија, а е основано врз основа на Одлуката на Генералното Собрание на содружниците на Балкан Биосерт ООД од 31.03.2005.

Балкан Биосерт Подружница Скопје е регистрирано во Основниот суд Скопје 1 со Решение бр. 4331/05 од 27.09.2005.
Седиштето на Балкан Биосерт Подружница Скопје е во Скопје, Македонија.